Jan van Galenstraat 17, 3115 JG, Schiedam
010 43 43 854
info@indupak.nl

Algemene voorwaarden

Download Algemene voorwaarden

 

NAUTA DUTILH

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN INDUPAK B.V.

1.1

Al onze aanbiedingen, overeenkomsten, dienstverlening en leveringen worden beheerst door deze algemene voorwaarden, die op eerste verzoek aan de opdrachtgever zullen worden toegezonden. Deze voorwaarden zullen van toepassing zijn op alle rechtsbetrekkingen tussen Indupak B.V. en de opdrachtgever, ook na het beëindigen van een overeenkomst.

1.2

Voorts zijn van toepassing de algemene voorwaarden van de Federatie van Nederlandse Expediteursorganisaties, zoals die luiden ten tijde van het aangaan van de overeenkomst, met uitzondering van het bepaalde in die voorwaarden omtrent geschillen. Deze voorwaarden worden op eerste verzoek aan de wederpartij toegezonden. Bij onderling tegenstrijdige bepalingen prevaleren onze algemene voorwaarden.

1.3

Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden of van een overeenkomst dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later gesloten overeenkomsten.

1.4

Toepasselijkheid van door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Artikel 2 Aanbiedingen en Totstandkoming van de overeenkomst

2.1

Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend. Elke aanbieding is gebaseerd op uitvoering onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

2.2

Indien de opdrachtgever een opdracht plaatst, komt een overeenkomst met ons eerst tot stand, doordat wij de opdrachtbevestiging schriftelijk aanvaarden danwel een begin maken met de uitvoering daarvan.

2.3

Alle door ons, in welke vorm en op welke wijze ook, verstrekte technische gegevens, zoals maten etc., zijn zo nauwkeurig mogelijk vastgesteld, doch gelden slechts als indicatie. Zij zijn slechts bindend indien en voor zover zij uitdrukkelijk schriftelijk door ons zijn gegarandeerd.

2.4

Mondelinge toezeggingen binden ons slechts indien en voor zover zij door ons schriftelijk zijn bevestigd. Artikel 3 Prijzen

3.1

Onze prijzen luiden exclusief omzetbelasting, af-fabriek.

3.2

Verhogingen in bestanddelen van de kostprijs die optreden na datum van de schriftelijke opdrachtbevestiging, kunnen worden doorberekend.

Artikel 4 Controle

4.1

Wij controleren zorgvuldig de verpakkingen vóór verzending. De opdrachtgever heeft, indien dit met ons bij de opdracht is overeengekomen, het recht de zaken vóór verzending te controleren. Hij wordt alsdan tijdig door ons in kennis gesteld dat de zaken ter controle gereed staan.

Artikel 5 Klachten

5.1

Klachten betreffende door ons afgeleverde zaken dienen op straffe van verval zo spoedig mogelijk schriftelijk door de opdrachtgever rechtstreeks bij ons te worden ingediend, en in ieder geval binnen 14 dagen na controle van of een maand na verzending van de zaken. Geringe afwijkingen in kwaliteit geven nimmer grondslag tot het indienen van klachten.

5.2

Klachten betreffende door ons afgeleverde zaken ontslaan de opdrachtgever niet van zijn verplichting tot betaling van voorgaande of volgende afleveringen.

5.3

Wij weigeren retourzendingen waarvoor wij geen uitdrukkelijke schriftelijke toestemming hebben gegeven.

Artikel 6 Aflevering

6.1

Zolang de opdrachtgever enige verplichting uit hoofde van een overeenkomst of rechtsbetrekking met ons niet nakomt, kan hij geen enkele aanspraak jegens ons geldend maken en heeft hij geen recht op aflevering of garantie.

6.2

Met de opdrachtgever overeengekomen levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. Zij kunnen in elk geval worden verlengd door vertragingen als gevolg van één of meer van de volgende oorzaken:

  • de opdrachtgever blijft in gebreke ons tot een juiste uitvoering van de opdracht in staat te stellen;
  • de opdrachtgever blijft geheel of ten dele in gebreke met de nakoming van zijn betalings- of andere verplichtingen, voortvloeiende uit enige rechtsbetrekking met ons; – overmacht zoals nader omschreven in artikel 13 van deze algemene voorwaarden.

6.3

Aflevering van de zaken geschiedt op het tijdstip waarop de zaken door of namens de opdrachtgever in ontvangst worden genomen danwel redelijkerwijs hadden kunnen worden genomen.

6.4

Bij overschrijding van een levertijd zijn wij deswege nimmer tot schadevergoeding gehouden.

6.5

In geval van overschrijding van de levertijd kan ontbinding van de overeenkomst door de opdrachtgever slechts worden gevorderd na schriftelijke ingebrekestelling, waarbij alsnog aan ons een redelijke termijn van ten minste vier weken voor aflevering wordt toegekend.

6.6

Wij zijn gerechtigd de door ons verschuldigde prestatie(s) in gedeelten na te komen. Iedere aflevering geldt als een afzonderlijke transactie.

Artikel 7 Betaling

7.1

De opdrachtgever is verplicht tot betaling van de door ons aan hem verzonden facturen. Deelleveringen kunnen apart gefactureerd worden. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum op ons kantoor of op een door ons aangewezen rekening. De betaling dient te geschieden effectief in de overeengekomen valuta en zonder verrekening, korting en/of opschorting.

7.2

De opdrachtgever kan slechts bezwaar maken tegen de factuur binnen de betalingstermijn.

7.3

In geval van niet tijdige betaling is de opdrachtgever direct in verzuim, zonder dat ingebrekestelling door ons vereist is. In dat geval is de opdrachtgever, onverminderd ons verder toekomende rechten, over het onbetaalde bedrag een rente verschuldigd ten bedrage van het promessedisconto van de Nederlandsche Bank N.V. plus 4% met een minimum van de wettelijke rente per jaar.

7.4

Alle inningskosten op niet of niet tijdig betaalde vorderingen zijn voor rekening van de opdrachtgever. Buitengerechtelijke incassokosten worden aan de wederpartij in rekening gebracht conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.

7.5

Betalingen door of vanwege de opdrachtgever strekken achtereenvolgens ter voldoening van de door hem verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, de gerechtelijke kosten, de door hem verschuldigde renten en daarna in volgorde van ouderdom de openstaande hoofdsommen, ongeacht anders luidende aanwijzing van de opdrachtgever. Artikel 8 Garantie

8.1

Wij garanderen gedurende 6 maanden na verzending de deugdelijkheid van de door ons gefabriceerde verpakkingen, mits deze onder normale omstandigheden worden gebruikt voor het door opdrachtgever opgegeven doel. Met betrekking tot door ons gebruikte doch niet door ons vervaardigde materialen geniet de opdrachtgever slechts die garantie die wij terzake genieten, voor zover deze kan worden overgedragen.

8.2

In geval van schade ten gevolge van een, gelet op het door de opdrachtgever opgegeven doel, ondeugdelijke verpakking, zijn wij slechts aansprakelijk voor schade aan de verpakte zaken. In het bijzonder is onze aansprakelijkheid uitgesloten voor schade ten gevolge van normale slijtage van de verpakking, onoordeelkundig of achteloos gebruik daarvan, te zware belasting door bijvoorbeeld onzorgvuldig vervoer, of in geval van reparatiewerkzaamheden aan de verpakking zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

9.1

De opdrachtgever dient zorg te dragen voor een adequate verzekering ter dekking van schade aan goederen (met inbegrip van gevolgschade) die hij aan ons ter verpakking of met enig ander doel toevertrouwt.

9.2

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade (met inbegrip van gevolgschade) aan de ons toevertrouwde goederen die niet gedekt is onder de door de opdrachtgever afgesloten verzekering of daaronder gedekt had behoren te zijn. Het in dit lid bepaalde geldt niet wanneer de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van een met de leiding belaste persoon binnen Indupak.

9.3

Onverminderd het vorenstaande is onze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen is gedekt onder de door ons afgesloten verzekering. In het bijzonder wijzen wij erop dat aanspraken die in de Verenigde Staten van Amerika en/of Canada zijn ingesteld of op het recht van de Verenigde Staten van Amerika en/of Canada zijn gebaseerd, niet zijn gedekt onder de door ons afgesloten verzekering. Voorts zijn van dekking onder de door ons afgesloten verzekering uitgesloten alle aanspraken samenhangend met of voortvloeiend uit zendingen naar en vanuit Iran.

9.4

De opdrachtgever vrijwaart ons voor eventuele aanspraken van derden.

Artikel 10 Pandrecht

De opdrachtgever geeft hierbij aan ons in pand en wij aanvaarden deze verpanding, alle zaken, waarvan de opdrachtgever (mede)eigenaar wordt door zaaksvorming, natrekking, vermenging/versmelting met de door ons geleverde en/of te leveren zaken tot zekerheid voor al hetgeen wij te eniger tijd van opdrachtgever te vorderen hebben of zullen hebben.

Artikel 11 Zekerheid

Indien er goede grond bestaat dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet stipt zal nakomen, is de opdrachtgever verplicht op ons eerste verzoek terstond genoegzaam en in door ons gewenste vorm zekerheid te stellen en deze zo nodig aan te vullen voor de nakoming van al zijn verplichtingen. Zolang de opdrachtgever daaraan niet voldaan heeft, zijn wij gerechtigd de nakoming van onze verplichtingen op te schorten.

Artikel 12 Ontbinding

12.1

Overeenkomsten kunnen door de opdrachtgever slechts worden ontbonden indien en voor zover hij ons volledig schadeloos stelt voor alle kosten en verliezen die daaruit voortvloeien. De ontbinding dient schriftelijk te geschieden.

12.2

Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, welke voor hem uit de overeenkomst mocht voortvloeien, voldoet, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling of onder curatelenstelling, opname in een psychiatrische inrichting of overlijden van de opdrachtgever of stillegging of liquidatie of overdracht van diens bedrijf, conservatoir of executoriaal beslag op een of meer zaken van de opdrachtgever, zijn wij te onzer keuze gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de ons verder toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. In die gevallen is iedere vordering op de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling terstond en geheel opeisbaar.

12.3

Indien de behoorlijke nakoming door ons ten gevolge van een of meer omstandigheden, die niet voor rekening van ons komen, waaronder de omstandigheden in art. 6.2 en art. 13 van deze algemene voorwaarden, geheel of gedeeltelijk onmogelijk is, hetzij tijdelijk hetzij blijvend, hebben wij het recht de overeenkomst te ontbinden. Artikel 13 Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid buiten onze wil, ten gevolge waarvan nakoming van deze overeenkomst redelijkerwijze door de opdrachtgever niet kan worden verlangd en die niet voor onze rekening komt. Hieronder is in elk geval begrepen: brand, natuurkrachten, rampen, ongevallen, ziekten, werkstaking, werkuitsluiting en andere arbeidsmoeilijkheden, relletjes, burgeroorlog, oproer, oorlog of op oorlog gelijkende toestand, transportmoeilijkheden, storingen in ons bedrijf of in dat van onze leveranciers, vertraagde levering door welke oorzaak ook van door ons tijdig bestelde materialen, grondstoffen en hulpstoffen of onderdelen, gedragingen behoudens opzet of grove schuld van personen van wie wij bij uitvoering van een verbintenis gebruik maken, ongeschiktheid van zaken waarvan wij bij uitvoering van een verbintenis gebruik maken, uitoefening door een derde jegens de opdrachtgever van een of meer rechten, ter zake van een tekortkoming van de opdrachtgever in de nakoming van een tussen de opdrachtgever die derde met betrekking tot de door ons geleverde zaken gesloten overeenkomst, maatregelen van overheidswege, van burgerlijke en militaire autoriteiten, embargo’s, blokkades en dergelijke.

Artikel 14 Vervoer

14.1

Indien wij in opdracht van opdrachtgever zaken ter aflevering doen vervoeren door een door ons in te schakelen vervoerder, geschiedt het vervoer in het belang en voor rekening en risico van de opdrachtgever.

14.2

Verzekering van te vervoeren zaken geschiedt alleen op uitdrukkelijk schriftelijk verzoek van de opdrachtgever.

14.3

Indien het vervoer van zaken niet plaats vindt wegens niet aan ons te wijten redenen, zijn wij gerechtigd de zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever op te slaan. Tevens zijn wij gerechtigd betaling van de koopprijs en opslagkosten te vorderen. In geval betaling van de koopprijs of opslagkosten door de opdrachtgever uitblijft, zijn wij gerechtigd na schriftelijke aanmaning tot verkoop van de zaken over te gaan op een door ons te bepalen wijze.

Artikel 15 Bevoegde rechter en toepasselijk recht

15.1

Alle geschillen uit of naar aanleiding van met ons gesloten overeenkomsten dan wel uit of naar aanleiding van nadere met ons gesloten overeenkomsten zullen voor zover de wet zulks toelaat bij uitsluiting van enige andere rechter worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam of indien wij hieraan de voorkeur geven, door de rechter van de woonplaats van de opdrachtgever, behoudens hogere voorziening.

15.2

Nederlands recht is met uitsluiting van elk ander recht van toepassing.